Emerging Leaders Conference – Meet the New European Parliament

EnglishPolish

Today I would like to present an extraordinary project that is called Meet the new European Parliament in which I had the opportunity to participate in thanks to the World Youth Alliance Austria. However, it will not be one of these day-to-day reports on the activities in which we took part in. I wanted to share with you my feelings about the whole trip and the experience I managed to gain there. I think that no matter where you go with WYA, these two things will be the most valuable for you at the end of the day.


The conference was held between 8th and 10th of July and the main aim was to get to know the refreshed European Parliament after the last elections in May. I think that Brussels delighted all of the participants… The opportunity to meet the people working there, who we can only see on a daily basis through the TV screen- I must admit it’s quite an experience.

We also have to admit that the EU is in the worst crisis since its creation. This is why it is so important to involve the younger generations in solving problems that this organisation has to face. WYA understands that we are those for whom the future is being created and on whom the future will depend, and that is why they brought together a group of people from all over Europe in Brussels.

There is no lack of young, intelligent, educated, passionate and committed people in Europe. Each of the participants had their own vision and views, which we had the opportunity to discuss. Of course, we have a different approach to integration, to law-making and to many other topics. However, we all want the same thing, which is a strong and united Europe.

A European Union that promotes balanced development, supports progress, enhances economic and territorial cohesion and strengthens solidarity between Member States. We want the European Union to be a good example for the rest of the world.

We are aware of the fact that not everything works perfectly, many things need to be changed and reformed. This is why events that bring people from all over the world together are so important. A project such as this one helps to raise European awareness and helps your creativity to come up with a variety of solutions that might contribute to even the smallest positive changes.


We are a new generation and we have a new perspective, but as a group of students, we do not have knowledge based on an experience as people who are involved in everyday life of the European Parliament and who work there professionally, so it was great to meet a few of them and have a little discussion. Walking through the EP itself, you can sense in the air the determination and commitment to promote European values and to work for peace, democracy and human rights throughout the world. Another opportunity for interesting discussions was the cocktail party organised by the Taipei Representative Office in Belgium and EU, whose employees welcomed us with their hospitality and willingness to answer all of our many questions.


What did I learn? To be open to other ideas. Self-confidence, determination and commitment are qualities that I could assign to each and every one of the participants. As I mentioned before, engaging young people and listening to their ideas is very important, so I want to thank WYA for the opportunity to participate actively. I’m glad that I could be there to get to know so many people and let everybody know that we young citizens are here and that soon it will be our role to be decision-makers.


Be involved, use opportunities such as this one to share your ideas, dreams and worries about the European Union and the future of Europe. Let’s be a part of this world, let’s be united in diversity!

Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić niezwykły projekt o nazwie Meet the new European Parliament, w którym miałam możliwość uczestniczyć, dzięki uprzejmości World Youth Alliance Austria. Nie będzie to jednak tylko relacja dzień po dniu z aktywności, w których przyszło nam uczestniczyć. Chciałam podzielić się z Wami odczuciami z całego wyjazdu i doświadczeniem, które udało mi się zdobyć. Myślę, że niezależnie od tego, gdzie Wy udacie się z WYA, to te dwie rzeczy okażą się dla Was na końcu najcenniejsze.

Między 8-10 lipca w Brukseli odbyła się konferencja, której głównym celem było poznanie odświeżonego po ostatnich majowych wyborach Parlamentu Europejskiego. Myślę, że Bruksela zachwyciła wszystkich uczestników… możliwość poznania osób tam pracujących, które na co dzień widzimy jedynie przez szkło telewizora- trzeba przyznać, niezwykłe doświadczenie.

Również trzeba przyznać, że Unia Europejska znajduje się w największym kryzysie od momentu jej powstania. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie młodych pokoleń w rozwiązywanie problemów, z którymi musi zmierzyć się ta organizacja. WYA Europe rozumie, że jesteśmy tymi dla których tworzy się przyszłość i tymi od których ta przyszłość będzie zależeć, dlatego też zebrali grupę ludzi z całej Europy właśnie w Brukseli.

W Europie nie brakuje młodych, inteligentnych i wyedukowanych, pełnych pasji i zaangażowania ludzi. Każda z uczestniczących osób miała swoją wizję i poglądy, które mieliśmy okazję przedyskutować. Oczywiście różnymi się podejściem do integracji, do tworzonego prawa i do wielu innych tematów. Aczkolwiek wszyscy chcemy jednego- silnej i zjednoczonej Europy. Unii Europejskiej, która promuje zrównoważony rozwój, wspiera postęp, zwiększa spójność gospodarczą, także terytorialną oraz wzmacnia solidarność między państwami członkowskimi. Chcemy, aby Unia Europejska była przykładem dla reszty świata.

Wiemy, że nie wszystko funkcjonuje idealnie, wiele rzeczy należy i trzeba zmienić i zreformować. Dlatego tak istotne są wydarzenia, które zrzeszają ludzi z całego świata i umożliwiają podniesienie świadomości europejskiej. Taki projekt jak ten umożliwia znalezienie rozwiązań i ich dopracowanie ich w towarzystwie innych osób, tak aby wypracować końcowe stanowisko, które przyczyni się choćby do najmniejszych pozytywnych zmian.


Jesteśmy nową generacją, mamy nowe spojrzenie, jednak jako studenci czy uczniowie, nie mamy wiedzy opartej na doświadczeniu w takim stopniu jak osoby, które na co dzień są zaangażowane w życie Parlamentu Europejskiego i tam realizują się zawodowo. Przechadzając się po samym Parlamencie Europejskim można wyczuć w powietrzu zdeterminowanie i zaangażowanie w promowanie europejskich wartości i działanie na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka na całym świecie. Kolejną możliwością na przeprowadzenie ciekawych rozmów było uczestnictwo w przyjęciu zorganizowanym przez Biuro Przedstawicielskie Tajpej w Belgii i UE, którego pracownicy ujęli nas swoją gościnnością i otwartością na wszystkie nasze pytania.


Czego się nauczyłam? Bycia otwartym na inne pomysły i idee. Pewność siebie, determinacja i zaangażowanie to cechy, które mogłabym przypisać każdemu z uczestników. Jak już wspominałam wcześniej, angażowanie młodych i ich wysłuchanie, jakie mają pomysły jest niezwykle ważne, dlatego dziękuję WYA za możliwość aktywnego partycypowania. Cieszę się, że mogłam tam być, zobaczyć, uczestniczyć, poznać i dać znać wszystkim, że my młodzi obywatele jesteśmy i niedługo to nam przypadnie rola decydentów, aby stawić czoło problemom z którymi boryka się UE.


Bądźcie zaangażowani, używajcie takich okazji jak te, aby dzielić się swoimi pomysłami, marzeniami, a także zmartwieniami, które dotyczą Unii Europejskiej i przyszłości Europy. Bądźmy częścią tego świata, bądźmy zjednoczeni w różnorodności.

Published on July 25, 2019
Written by Aleksanda Olenderek, Emerging Leaders Conference 2019 participant from Poland