Youth Changing the Face of Croatia

Mladi mijenjaju lice Hrvatske

 

 

World Youth Alliance Croatia started its project In Cooperation Against Apathy in April 2017. Encouraged by the frequent emigration of young people and the generally bad demographic situation in Croatia, the World Youth Alliance Croatia has decided to make its contribution for improving the living conditions of young people and motivating young people to work with us to create a satisfactory standard of living that will enable young people to stay in Croatia.

Today, the generation of young people in Croatia has different attitudes and views on the world but what unites us is the same goal, which is that our generation wants to stay in Croatia and build its future here. The main goal of this project is to unite young people, enable them to meet each other and to create a platform for young people who will together bring changes to the society which are based on respect of the dignity of each person. We started the project with one-day conference in Split, held in August 2017. The conference gathered about fifty young people from the Split-Dalmatian County. The gathered young people talked about the problems they face in their daily lives, but what’s more important – young people have given their solutions to the problems they have encountered.

The conference in Split has shown that one of the causes of the problem is the lack of information of young people about their civil rights and the lack of financial literacy.

One of the major problems in Croatia is the lack of quality civic education, and young people are often unaware of their rights as citizens of a democratic country.

The next city we held the conference in was Osijek. A city that has become synonymous for the departure of young people from Croatia. Often, the media depicts the image of Osijek as a city from which young people go irreversibly. Pictures of buses and faces of disappointed people who do not see the prospect of a better life in that city.The conference in Osijek showed us that besides that sad picture of the city, there is also a more beautiful one. These are the young people who have decided to stay and fight for their better future in that city. The young people we have met in Osijek have a vision of a better future in their city and the idea of what is needed to make that future happen. What we consider to be our job at this moment is to provide our peers with education about the rights of young people in Croatia, enable them to have a place where their ideas and suggestions will be recognized and appreciated, and unite young people across the whole country to join us in the struggle for a more dignified life of youth in Croatia. The meeting with young people in Split and Osijek motivated us for further work and once again demonstrated that the main initiators of change in the social and political climate are primarily young people with a sincere, intrinsic vision of a better, more just, humane society based on respect for the dignity of every human person.

You can follow our project on social media:

https://web.facebook.com/WorldYouthAllianceHrvatska/?fref=ts

https://web.facebook.com/suprotiva/?fref=ts

https://twitter.com/suprotiva
https://www.instagram.com/suprotiva/
https://www.youtube.com/channel/UCquz7etgwfgj6ZFLBBblLZw
http://medium.com/@suprotiva

Written by Jelena Miljenović, the leader of the project In Collaboration Against Apathy

Svjetski savez mladih Hrvatska je u travnju 2017. započeo s projektom Suradnjom protiv apatije – Suprotiva. Potaknuti učestalim iseljavanjem mladih i općenito lošom demografskom situacijom u Hrvatskoj, Svjetski savez mladih Hrvatska odlučio je dati svoj doprinos poboljšanju uvjeta života mladih te motiviranjem mladih da zajedno s nama rade na stvaranju zadovoljavajućeg životnog standarda koji će omogućiti ostanak mladih u Hrvatskoj.

Generacija mladih danas u Hrvatskoj ima različite stavove i poglede na svijet, ali nas ujedinjuje isti cilj, a to je da naša generacija želi ostati u Hrvatskoj i graditi svoju budućnost.

Glavni cilj Suprotive je ujediniti mlade, omogućiti im da se upoznaju te stvoriti platformu mladih ljudi koji će zajedno donijeti promjene utemeljene na poštovanju dostojanstva svake osobe.

Suprotivu smo započeli jednodnevnom konferencijom u Splitu, održanom u kolovozu 2017.

Na konferenciji se okupilo pedesetak mladih iz Splitsko dalmatinske županije. Okupljeni mladi razgovarali su o problemima s kojima se susreću u svojoj svakodnevnici, ali ono što je važnije – mladi su dali svoje prijedloge rješenja za uočene probleme.

Konferencija u Splitu nam je pokazala da je jedan od uzroka problema neinformiranost mladih o njihovim građanskim pravima te financijska nepismenost mladih.

U Hrvatskoj je jedan od velikih problema upravo nedostatak kvalitetnog građanskog odgoja te mladi često nisu upoznati s pravima koja im pripadaju kao građanima jedne demokratske zemlje.

Nakon Splita uslijedio je Osijek. Grad koji je postao sinonim odlaska mladih iz Hrvatske. Često nam mediji prikazuju sliku Osijeka kao grada iz kojeg mladi odlaze nepovratno. Slike autobusa i lica razočaranih ljudi koji ne vide više perspektivu za bolji život u tom gradu.

Konferencija u Osijeku pokazala nam je da osim te tužne slike grada postoji i ona ljepša. To su mladi koji su odlučili ostati i boriti se za svoju bolju budućnost upravo u tom gradu.

Mladi koje smo upoznali u Osijeku imaju viziju bolje budućnosti u svome gradu te ideju što je potrebno učiniti kako bi se ta budućnost ostvarila.

Ono što smatramo svojom zadaćom u ovom trenutku je pružiti svojim vršnjacima edukaciju o pravima mladih u Hrvatskoj, omogućiti da imaju mjesto gdje će njihove ideje i prijedlozi biti prepoznati i uvaženi te ujediniti mlade na područuju cijele zemlje da nam se pridruže u borbi za dostojanstveniji život mladih u Hrvatskoj.

Susret s mladima u Splitu i Osijeku motivirao nas je za daljnji rad te nam još jednom pokazao da su glavni pokretači promjena društvene i političke klime prvenstveno mladi s iskrenom, intrizičnom vizijom boljeg, pravednijeg, humanijeg društva utemeljenog na poštivanju dostojanstva svakog čovjeka.

Projekt Suradnjom protiv apatije – Suprotiva provodi se uz financijsku podršku Europske komisije u okviru programa Erasmus +.

Svi zainteresirani mladi provedbu projekta mogu pratiti putem društvenih mreža:

https://web.facebook.com/WorldYouthAllianceHrvatska/?fref=ts

https://web.facebook.com/suprotiva/?fref=ts

https://twitter.com/suprotiva
https://www.instagram.com/suprotiva/
https://www.youtube.com/channel/UCquz7etgwfgj6ZFLBBblLZw
http://medium.com/@suprotiva

Napisala Jelena Miljenović voditeljica projekta Suprotiva