Applications Open for Certified Training Program in Krakow, Poland

Certyfikowany Program Szkoleniowy (WYA CTP) w Polsce!

World Youth Alliance Europe (WYA Europe) is pleased to announce that by signing the Memorandum of Understanding with the Pontifical University of John Paul II in Krakow, WYA will organize a free Certified Training Program (CTP) for students in Krakow.

The World Youth Alliance invites young leaders, students from non-governmental organizations and anyone interested in the topic of human dignity to participate in intensive, Certified Training Program, which will take place on from the 17th to the 20th of April 2018 at the Pontifical University of John Paul II in Krakow.

CTP training is organized in many European countries, while in Poland it will be held for the first time. During the four-day training, participants will be trained in philosophy, international law, and human rights. Additionally, WYA`s staff will organize workshops on the functioning of European institutions and offer trainings in advocacy and public communication.

The Certified Training Program is a collection of texts that provide the philosophical foundations of WYA’s mission. It presents a summary of philosophical, historical, and contemporary texts that focus on human dignity and human rights.

The CTP consists of 7 chapters that should be discussed. In addition, each chapter ends with questions that need to be answered in the form of an essay.

Nr Topics covered Authors
1. Foundational History Anna Halpine, WYA Charter
2. Human Dignity Martin Buber, Karol Wojtyła, C.S. Lewis, Mahatma Gandhi…
3. Freedom George Weigel, Charles Malik, Viktor Frankl, Nelson Mandela…
4. Solidarity Dalai Lama, Norman Davies, Mahatma Gandhi…
5. Culture Christopher Dawson, Vaclav Havel, Luis Barragan, Joseph Pieper, Paul Johnson…
6. History of Ideas William Gairdner, Joseph Pieper, John Paul II, William McGurn
7. International Law and Human Rights John Finnis, Muhammad Zufrallah Khan, Paolo Carrozza, Jacques Maritain, Mary Ann Glendon, International Human Rights Documents, WYA Declarations…

After successfuly completing the training, each participant will receive a certificate!

The advantages of completing CTP and obtaining a certificate:

  1. Possibility of speaking in defense of the dignity of the human person.
  2. Obtaining professional knowledge and skills to engage the international community in issues related to human dignity, human rights, and integral development.
  3. Opportunity to act on behalf of WYA and participate fully in the organization’s activities:

•  apply for an internship at the WYA Brussels office,
•  participation in the European Forum of Art and Conference of Emerging Leaders in Brussels,
•  joining WYA Poland,
•  organizing the CTP in your area,
•  participation in the annual International Solidarity Forum in New York,
•  represent WYA in local and international events.

We invite all those who are interested to complete the application form available on the website, no later than the 9th of April: Application Form

World Youth Alliance Europe (WYA Europe) ma ogromną przyjemność poinformować, iż dzięki podpisaniu Memorandum o współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie organizuje dla studentów bezpłatny certyfikowany program szkoleniowy (CTP) w Krakowie.

Światowy Sojusz Młodzieży zaprasza młodych liderów, studentów działających w organizacjach pozarządowych i wszystkich zainteresowanych tematyką godności człowieka do uczestnictwa w intensywnym certyfikowanym szkoleniu, który odbędzie się w dniach 17-20 kwietnia 2018 roku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Szkolenie CTP organizowane jest w wielu krajach europejskich, natomiast w Polsce odbędzie się po raz pierwszy. Podczas czterodniowego szkolenia uczestnicy zostaną przeszkoleni z zakresu filozofii, prawa międzynarodowego i praw człowieka. Ponadto pracownicy WYA przeprowadzą warsztaty na temat funkcjonowania instytucji europejskich oraz szkolenia z orzecznictwa i komunikacji publicznej.

Certyfikowany program szkoleniowy WYA (CTP) to zbiór tekstów, które zapewniają filozoficzne podstawy misji WYA. Przedstawia podsumowanie tekstów filozoficznych, historycznych i współczesnych, które koncentrują się na godności człowieka i prawach człowieka.

W skład CTP wchodzi 7 rozdziałów, które należy omówić i opracować. Oprócz tego, każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami, na które trzeba odpowiedzieć w formie eseju.

Nr Tytuł rozdziału Autorzy
1. Historia World Youth Alliance Anna Halpine, Karta WYA
2. Godność Człowieka Martin Buber, Karol Wojtyła, C.S. Lewis, Mahatma Gandhi…
3. Wolność George Weigel, Charles Malik, Viktor Frankl, Nelson Mandela…
4. Solidarność Dalai Lama, Norman Davies, Mahatma Gandhi…
5. Kultura Christopher Dawson, Vaclav Havel, Luis Barragan, Joseph Pieper, Paul Johnson…
6. Historia ideałów William Gairdner, Joseph Pieper, Jan Paweł II, William McGurn
7. Prawo międzynarodowe i prawa człowieka John Finnis, Muhammad Zufrallah Khan, Paolo Carrozza, Jacques Maritain, Mary Ann Glendon, Dokumenty Międzynarodowych Praw Człowieka, Deklaracja WYA

Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat!

Zalety ukończenia CTP i uzyskania certyfikatu:

  1. Możliwość wypowiadanie się w obronie godności osoby ludzkiej.
  2. Uzyskanie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu angażowania społeczności międzynarodowej w kwestie związane z godnością człowieka, prawami człowieka i integralnym rozwojem.
  3. Sposobność występowania w imieniu WYA i pełnego uczestnictwa w działaniach organizacji. M.in.:

•  staż w brukselskim biurze WYA,
•  udział w Europejskim Forum Sztuki i Konferencji Wschodzących Liderów (Bruksela)
•  dołączenie do WYA Poland,
•  organizowanie szkolenia CTP w swojej okolicy,
•  udział w corocznym Międzynarodowym Forum Solidarności (Nowy Jork),
•  reprezentowanie WYA w wydarzeniach lokalnych i międzynarodowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularzu zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, najpóźniej 9 kwietnia: Application Form