Conference “Freedom and Responsibility: Youth’s solutions for today’s problems” in Zagreb

Završena konferencija „Sloboda i odgovornost: rješenja mladih za probleme današnjice“ u Zagrebu

cover fb 1

From the 16th to the 22nd of November in the city of Zagreb, WYA Croatia held its annual World Youth Alliance Conference in partnership with WYA Europe. For one week, the WYA Conference gathered experts and distinguished professionals to share their views on topics that are important and interesting for young people. The title of the Conference was “Freedom and Responsibility: Youth’s solutions for today’s problems”. It evoked the notions of freedom from the second chapter of the Track A, trying to challenge our own ideas of freedom and responsibility. The Agency of Mobility and EU programs financially supported the project.

45 young people from Zagreb, Split, Osijek and some European countries – Spain, Belgium, Latvia, Italy and Austria participated in the seven-day program, while the open events gathered over 500 visitors during the whole week. The aim of the project was to familiarize young people with the system of decision-making process at local, national and European level and to restore the confidence of young people in the functioning of democratic institutions and political decision-making on all of these levels. We also wanted to contribute to the empowerment of youth in the labor market, to introduce measures for their active employment, and to connect young people with fewer opportunities and those who are socially active, in order to exchange experiences. In this way, they can be empowered and encouraged for their own engagement.

The Conference was opened by the recital “Stories from Vukovar”, based on the book from Siniša Glavašević, and in the performance from actor and director Rene Medvešek and songwriter and singer Čedo Antolić. In a very emotional way, Rene Medvešek interpreted the texts, followed by Čedo Antolić on the guitar. The recital was dedicated to the town of Vukovar and the hardships it endured during the war, especially during the final days of its defense, and the final days of the journalist and war reporter, Siniša Glavašević, who now became a poet.

On the second day, an interactive workshop titled “How can young people engage in structured dialogue in Croatia?” was held with lecturers sharing their own experience and knowledge in implementing structured dialogue in areas concerning youth. Round table named “Freedom, Education, Democracy: Presuppositions for Achieving Dialogue in a Pluralistic Society” aimed to investigate methods for leading a reasonable and effective dialogue inside of democratic society and to identify the necessary preconditions for creating political culture which would enable that type of dialogue, through the eyes of civil education and its possible contribution.

On the third day of the Conference, participants had a chance to experience how sessions in the European Parliament look like, how members of different political parties think, how they can influence on creating or changing a certain law in a workshop named “Model EU – Introduction and Plenary session”. The round table “Media freedom – challenges of a new age” took place in the evening, where the dignity of journalists and individuals for whom journalists are writing, the freedom of expression and its boundaries, the role of the public regarding media freedom, and ethics in journalism were discussed.

On Thursday morning, an interactive workshop called “How can young people influence process of decision making on the EU level?” took place. Through debate and performance “Art makes us free” the relationship between art and freedom, between beauty and ugliness in art, and about what it means to be an artist in Croatia nowadays were discussed. All these subjects were looked upon from the perspective in which art, although in a difficult situation and losing its audience, was and still is a place where a person can express him/herself, where he/she can get to know him/herself better and face the world.

The interactive workshop “Society of equal opportunities” was held on Friday morning, and in the evening, there was a round table “Euthanasia: Dignified Death (?)”. From a legal, medical and philosophical perspective, euthanasia as a means to provide a “dignified death”, and palliative care as an alternative solution with aims to expand social help structures were discussed.

The workshop named “Social entrepreneurship and access of youth to the labor market” took place Saturday morning, and in the evening, there was a formal closing of the Conference during which Mr. Marijan Gubina held a lecture titled “Freedom for Excellence”. Mr. Gubina shared with the participants his life story – for 260 days he was held in the concentration camp, being only ten years old. In spite of that experience, which was followed by many tragic consequences of war, Marijan never gave up hoping for a better future, which is one of the reasons why he directed his work into literature, peacemaking and philanthropy.

The World Youth Alliance Croatia is extremely satisfied with the number of participants, with their interest in all of the subjects mentioned before, and with the lecturers who tried to answer some of the questions that are of interest to young people in Croatia. This Conference was fruitful with new ideas, new friendships, and was an encouragement for young people to start working for a better tomorrow – starting today!

Od 16. do 22. studenog u Zagrebu održana je konferencija koju je organizirao Svjetski savez mladih Hrvatska, u suradnji sa World Youth Alliance Europe i na kojoj ugošćuje istaknute osobe kako bi s mladima podijelili svoj iskustvo i svoje mišljenje o temama koje su im važne i zanimljive. Naziv ovogodišnje konferencije bio je „Sloboda i odgovornost: rješenja mladih za probleme današnjice“, pozivajući se na pojam slobode iz drugog poglavlja Track A edukacije, a s ciljem propitivanja naših vlastitih ideja slobode i odgovornosti. Događaj se odvijao pod pokroviteljstvom Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Na konferenciji je sudjelovalo 45 sudionika iz Zagreb, Splita, Osijeka te nekih europskih zemalja – Španjolske, Belgije, Latvije, Italije i Austrije, dok je na otvorenim događanjima sudjelovalo više od 500 posjetitelja. Cilj projekta bio je upoznati mlade ljude sa donositeljima odluka i mogućnostima sudjelovanja mladih u procesu donošenja odluka na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini te vraćanje povjerenja mladih u funkcioniranje demokratskih institucija i političko odlučivanje na svim navedenim razinama. Također, cilj je bio doprinijeti osnaživanju mladih na tržištu rada i upoznavanju s mjerama njihovog aktivnog zapošljavanja te povezivanju mladih s manje mogućnosti i onih koji nisu društveno i politički aktivni, kako bi u razmjeni iskustava i druženju s mladima koji jesu aktivni, bili osnaženi i potaknuti na akciju i angažman.

Konferencija je svečano otvorena glazbeno-scenskim recitalom Priče iz Vukovara, prema knjizi Siniše Glavaševića, a u izvedbi glumca i redatelja Rene Medvešeka i pjesnika i kantautora Čede Antolića. Na vrlo emotivan način tekstove je interpretirao Rene Medvešek, a svojim ga je pjesmama na gitari pratio Čedo Antolić. Recital je posvećen stradanju Vukovara i opisuje posljednje dane obrane Grada, kao i posljednje dane novinara i ratnog reportera koji je, igrom slučaja, postao i pjesnik.

Drugi dan održana je interaktivna radionica na temu „Kako se mladi mogu uključiti u strukturirani dijalog u Hrvatskoj?“, na kojoj su predavači sa sudionicima podijelili svoje znanje i iskustvo u implementiranju strukturiranog dijaloga u područja koja se tiču mladih. Okrugli stol pod nazivom „Sloboda, odgoj, demokracija: pretpostavke ostvarivanja dijaloga u pluralističkom društvu“ za cilj je imao istražiti metode i načela prema kojima bi se mogla voditi razborita vrijednosna rasprava unutar demokratskog društva, potrebne preduvjete za stvaranje političke kulture koja bi omogućila takvu raspravu, a kroz perspektivu građanskog odgoja nastojalo se promišljati o mogućem njegovom doprinosu u stvaranju političke kulture među budućim akterima društvene i političke scene.

Treći dan konferencije održana je simulacija „Model EU – Uvod i Plenarna sjednica“ na kojoj su sudionici imali priliku vidjeti kako izgledaju sjednice u Europskom parlamentu, kako razmišljaju pripadnici različitih stranaka, kako se može utjecati na donošenje ili izmjenu zakona i sl. U večernjim satima održan je okrugli stol pod nazivom „Medijske slobode – izazovi novoga doba“ gdje se raspravljalo o dostojanstvu novinara i pojedinaca kojima se novinari obraćaju, o tome ima li sloboda izražavanja granice, koja je uloga publike u medijskim slobodama, o novinarskoj etici itd.

U četvrtak je održana interaktivna radionica na temu „Kako mladi mogu utjecati na proces donošenja odluka na EU razini?“, a kroz debatu i performans „Umjetnost će nas osloboditi?“ nastojalo se četvrtog dana raspravljati o odnosu umjetnosti i slobode, o odnosu lijepoga i ružnoga u umjetnosti, o tome što znači biti umjetnik u Hrvatskoj danas, sa sviješću da je umjetnost, iako se čini da se nalazi u teškoj situaciji i da pomalo gubi svoju publiku, bila i ostala posebno mjesto izražavanja u kojem čovjek susreće samoga sebe i suočava se sa svijetom.

Interaktivna radionica „Društvo jednakih prilika“ održana je petog dana konferencije, a tema okruglog stola bila je „Eutanazija: dostojanstvena smrt (?)“. Sa pravnog, medicinskog i filozofskog aspekta raspravljalo se o eutanaziji i oslobađanju teško oboljelih pacijenata od besmislenih bolova i palijativnoj skrbi kao alternativi koja pacijentu nudi ublažavanje boli i teži proširenju struktura socijalne pomoći, o pitanjima dostojanstvene smrti, kvalitete života  itd.

Subotu je obilježila radionica „Socijalno poduzetništvo i pristup mladih tržištu rada“, a u večernjim satima održano je svečano zatvaranje konferencije u sklopu kojeg je predavanje održao g. Marijan Gubina na temu „Sloboda za izvrsnost“. G. Gubina iznio je svoju životu priču – kroz 260 dana provedenih u ratnom zatočeništvu kao desetogodišnjak i ostale tragične posljedice rata nije gubio nadu u bolje sutra te je svoj trenutni rad usmjerio u književne, mirotvorne i humanitarne aktivnosti.

Svjetski savez mladih Hrvatska iznimno je zadovoljan brojem posjetitelja i njihovim zanimanjem za teme okruglih stolova te predavačima koji su svojim promišljanjem i iskustvom nastojali dati odgovore na pitanja koja su od velike važnosti za mlade u Hrvatskoj. I ova je konferencija, kao što je to bio slučaj sa prethodne dvije, bila plodna novim idejama, poznanstvima te poticaj mladima da se već danas uključe u stvaranje boljeg sutra.