Social Entrepreneurship for the Dignity of Youth –  WYA SEE launches a new EU funded project

EnglishHrvatski

For the call for proposals of the Croatian Ministry of Labor “Strengthening the business of social entrepreneurs – phase I” – World Youth Alliance Southeast Europe designed the project Social Entrepreneurship for the Dignity of Youth. Through the Incubator of Excellence, WYA SEE will conduct social entrepreneurial activities of education, business consulting and publishing.

The two-year WYA SEE project aims to develop professional and business skills of the organization and the skills of employees and members for implementing the activities of social entrepreneurship. This type of development would enable the start of business according to social entrepreneurial principles, and at the same time support the social entrepreneurial work of WYA SEE through a series of activities. Also, the project aims to increase the visibility of social entrepreneurship by connecting different stakeholders and informing the public.

According to the Strategy for Combating Poverty and Social Exclusion in the Republic of Croatia, young people and the unemployed belong to one of the four groups that are most at risk of poverty and social exclusion. According to Eurostat, youth unemployment under the age of 24 in the EU in 2018 was 15.2%, while in Croatia it was 23.8%. According to the research of the Friedrich Ebert Foundation on youth in Croatia from 2018/2019, as desirable characteristics of current and future work, young people emphasize job security (89%). On the ranking of social values, they highly state the value of “being independent” (96%) and “taking responsibility” (76%). Also, 76% of them want to have a successful career and the same percentage cites employment opportunities as a social value.

By listening to the needs of young people, WYA SEE recognized unemployed young people as a group that can be equipped with the necessary skills and knowledge through education on social entrepreneurship, the perspective of (self) employment, financial management, and psychological workshops that will contribute to professional and holistic personal development. Along with the new workshops, successful programs of the World Youth Alliance will be conducted, such as Human Dignity Curriculum (HDC), and Fertility Education and Medical Management (FEMM).

In addition to strengthening personal development, social entrepreneurship also has the goal of strengthening associations to which this type of business would enable lasting sustainability so that they can allocate the realized profit to strengthen their business and strengthen the capacity of their employees. As part of the project, an interactive web page will be launched where you will be able to find all media announcements, workshops and other useful information in one place.

The WYA SEE project is another indicator of active listening to the needs of young people as well as action for their more prospective future.

* The project was co-financed by the European Union from the European Social Fund. The total value of the project is HRK 1,050,456.00, of which the share of EU co-financing is 85%, while 15% is financed by the Republic of Croatia from the state budget.

Društveno poduzetništvo za dostojanstvo mladih – ESF projekt Svjetskog saveza mladih Jugoistočna Europa (SSM JIE)

 Na poziv Ministarstva rada i mirovinskog sustava za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“- Svjetski savez mladih Jugoistočna Europa osmislio je projekt Društveno poduzetništvo za dostojanstvo mladih. SSM JIE će kroz Inkubator izvrsnosti provoditi društveno poduzetničke aktivnosti edukacije, poslovnog savjetovanja i nakladništva.

Dvogodišnji projekt SSM JIE za cilj ima razvoj stručnih i poslovnih sposobnosti organizacije te vještina zaposlenih i nezaposlenih članova za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti. Takav razvoj omogućio bi početak poslovanja prema društveno poduzetničkim principima, a ujedno nizom aktivnosti podupirao društveno poduzetnički rad SSM JIE. Ujedno, projektom se umrežavanjem dionika i informiranjem javnosti želi povećati vidljivost društvenog poduzetništva.

Prema Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH mladi i nezaposleni spadaju u jednu od 4 skupine koje su u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Prema Eurostatu, nezaposlenost mladih do 24 godine u EU u 2018. iznosila je 15.2%, dok je u Hrvatskoj iznosila 23.8%. Prema istraživanju Friedrich Ebert Zaklade o mladima u Hrvatskoj iz 2018./2019., kao poželjne karakteristike sadašnjeg i budućeg posla mladi ističu sigurnost zaposlenja (89%). Na rang ljestvici društvenih vrijednosti visoko navode vrijednost  ̋biti neovisan ̋ (96%) te  ̋preuzeti odgovornost ̋ (76%). Također, 76% ih želi imati uspješnu karijeru te isti postotak mogućnost zapošljavanja navodi kao društvenu vrijednost.

Osluškujući potrebe mladih prepoznajemo nezaposlene mlade kao skupinu koja može razviti potrebne vještine i znanja kroz edukacije o društvenom poduzetništvu, perspektivi (samo)zapošljavanja, upravljanja vlastitim financijama, a ujedno i psihološkim radionicama koje će doprinijeti  profesionalnom kao i cjelovitom osobnom razvoju. Uz nove radionice provodit će se i uspješne radionice Svjetskog saveza mladih kao što su Kurikul za ljudsko dostojanstvo – HDC, Fertility Education and Medical Management – FEMM. Društveno-poduzetničke aktivnosti uz cilj jačanja osobnog razvoja pojedinaca i obitelji imaju i cilj jačanja udruga. Takva bi vrsta poslovanja omogućila udrugama trajnu održivost kako bi ostvarenu dobit mogli usmjeriti u jačanje poslovanja te jačanje kapaciteta svojih zaposlenika, korisnika i ostalih dionika. U sklopu projekta plasirat će se interaktivna internet stranica gdje će se na jednom mjestu moći pronaći sve medijske objave, edukacije u najavi kao i druge korisne informacije.

Ovaj projekt Svjetskog saveza mladih Jugoistočna Europa još je jedan od pokazatelja aktivnog slušanja potreba mladih kao i djelovanja za njihovu perspektivniju budućnost.

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.050.456,00 kn, od čega udio EU sufinanciranja iznosi 85 %, dok 15% financira RH iz državnog proračuna.