WYA Croatia launches the project “Lanterna”

Svjetski savez mladih Hrvatska pokrenuo projekt “Lanterna”

„Lanterna“ (eng. Lantern) is the name of the educational program carried out in five workshops by World Youth Alliance Croatia. By reading literary and philosophical works, young people who attend this workshop have the opportunity to see well-known books and texts from a different angle. Furthermore, “Lanterna” is a project that allows a young person to rejoice in the simplicity and wisdom that radiates from the written word.

On World Book Day, we had the opportunity to talk to Tea Jurinčić, a young math student in charge of this project:

 

Can you tell us briefly about Lanterna?

„Lanterna“is a term that indicates the top of a dome, which is also the space through which the light comes from that illuminates that part of the building. The Lanterna project, carried out by the World Youth Alliance Croatia, wants to be the lantern of every young individual through which young people will let the light in by reading philosophical texts and literary works. For me, Lanterna represents a place of personal development. It’s a project that I’ve built with my friends by getting to know their personal struggles. Lanterna is a space of unreserved mutual subjectivity.

What inspired the implementation of such a project?

Through conversations about culture and its impact on the life of an individual, we noticed a lack of culture among young people, as well as the lack of young people involved in culture. Literature is one of the most accessible forms of art, and it still plays way too small role in the life of a young person. Therefore, this project seeks to introduce young people to the culture of reading (especially reading Croatian literary works). Initially it was conceived as an internal education for our members who wanted to deepen their literary experience, so we implemented „Lanterna“as a pilot project. With the same need that we felt ourselves, we recognized among young people who are not members of WYA Croatia, and that encouraged us to offer this form of workshops to all young people who want to deeply reflect and express their stand with arguments, and to build a lantern of today’s society in their environment.

What is the main goal of „Lanterna“? What do you hope to achieve with the project?

As I have already mentioned, one of the goals is to return the youth to culture through the Croatian written word. Croatian literature gives us a much wider horizon than we had come to know in school. Characters that appear in Croatian literary works carry the values related in philosophical texts, so deliberation does not remain only on unattainable ideals. We want to combine quality texts, quality discussions and quality values to help build a quality person.

What makes Lanterna special? What makes it different from the various book clubs?

At our workshops, the point is not just in the book and in the joy of reading, but in the value that this book carries. We do not want the text to remain merely at the level of reviewing of the work, but to shake and direct the individual to actual life. Lantern provides an environment in which we can freely discuss issues we still talk about reluctantly. Whenever we decide to leave our comfort zone and openly share our doubts with others, we build a small community among the participants, and thus the entire society.

Why is reading important at all for people? What role do books have in today’s society?

Books have been an indispensable part of education and entertainment among all generations. Regardless of whether they have a more philosophical or artistic value, each of them contains a whole world waiting to be discovered. By discovering these worlds, we discover a small part of ourselves. Reading builds emotional intelligence, broadens horizons, expands vocabulary, opens the door to communication on a wider range of topics, stimulates creativity … leaves the opportunity for an inexhaustible study of everything that surrounds us.

Today, reading is more readily available than ever – one click provides a handful of information in only one article. What is the difference, in your opinion, between ubiquitous articles and books?

Articles with bombastic headlines attract attention of readers whose need for knowledge of the text is usually not met. The book, on the other hand, requires focus and an investment of time, but it provides more. The articles provide us with the quick solutions we are used to, but for the deeper human questions and the eternal wandering of an individual, the book is just the companion we need.

How can a book written, for example, in the last century be current today?

Although, as witnesses of a rapid technological progress, it is difficult for us to imagine ourselves in the skin of someone who had lived in the last century, the themes brought to question, the very meaning of human existence and its relationship to other people are always at the center of our lives, regardless of the century. The legacy of the knowledge of previous generations should be the basis for further growth of the entire society.

What do you want to say to those who say they do not have time to read books?

It is not necessary to read an hour at a time. Read in the tram, while waiting at the counter or at the registrar’s office. In other words, you can always find the time to read if you want to. The book is always a faithful companion, even during lunch breaks. Investing in a book is a safe investment.

Lanterna je naziv edukacije koju u pet radionica provodi Svjetski Savez Mladih Hrvatska. Čitanjem književnih i filozofskih djela mladi ljudi koji pohađaju ovu radionicu imaju priliku iz drugog kuta sagledati već poznate knjige i tekstove. Nadalje, Lanterna je projekt koji dopušta mladoj osobi da se iznova oduševi jednostavnošću i mudrošću kojom zrači pisana riječ.

Na Svjetski dan knjige imali smo priliku porazgovarati s Teom Jurinčić, mladom studenticom matematike koja provodi ovaj projekt.

 

Možeš li nam ukratko predstaviti projekt pod nazivom Lanterna?

Lanterna kao pojam označava vrh kupole koji je ujedno prostor kroz koji dolazi svjetlost u taj dio građevine. Projekt Lanterna koji provodi Svjetski Savez Mladih Hrvatska upravo želi biti ta lanterna svakog mladog pojedinca kroz koji će mladi propuštati svjetlost iščitavanjem filozofskih tekstova i književnih djela. Za mene Lanterna predstavlja mjesto osobnog razvoja. To je projekt kojeg gradim s prijateljima upoznavajući njihove osobne borbe. Lanterna je prostor bezrezervne uzajamne subjektivnosti.

 

Što te je inspiriralo na provedbu jednog takvog projekta?

Kroz razgovor o kulturi i njenom utjecaju na život pojedinca, primijetili smo kako nedostaje kulture među mladima, kao i mladih u kulturi. Književnost je jedan od najdostupnijih oblika umjetnosti, a i dalje igra premalu ulogu u životu mladog čovjeka.  Stoga ovaj projekt nastoji zbližiti kulturu čitanja (posebice čitanja hrvatskih književnih djela) i mlade. Inicijalno je zamišljen kao interna edukacija za naše članove koji su htjeli produbiti svoj doživljaj književnosti, pa smo Lanternu tako proveli i kao pilot projekt. Istu potrebu koju smo osjetili mi sami, prepoznali smo i kod mladih ljudi koji nisu članovi SSMH što nas je potaklo da takav oblik radionica pružimo svim mladim ljudima koji žele duboko promišljati i argumentirano iznositi svoje stavove, te u svojoj okolini graditi lanternu današnjeg društva.

Koji je cilj Lanterne? Što se nadate postići projektom?

Kao što sam već spomenula, jedan od ciljeva je vratiti mlade kulturi kroz hrvatsku pisanu riječ. Hrvatska književnost pruža nam puno širi horizont nego što imamo priliku naučiti u školi. Likovi koji se pojavljuju u hrvatskim književnim djelima nositelji su vrijednosti o kojima govore filozofski tekstovi, stoga razmatranje ne ostaje samo na nedostižnim idealima. Želimo spojiti kvalitetne tekstove, kvalitetne rasprave i kvalitetne vrijednosti kako bismo pomogli u izgradnji kvalitetnog čovjeka.

Po čemu je Lanterna posebna? Što je čini različitom od raznih književnih klubova ?

Na našim radionicama poanta nije samo u knjizi i užitku čitanja, već u vrijednosti koju ta knjiga nosi. Ne želimo da pročitan tekst ostane samo na razini razmatranja djela, već da uzdrma i usmjeri pojedinca na konkretno življenje.  Lanterna pruža okruženje u kojem možemo slobodno raspravljati o temama o kojima još uvijek govorimo sa zadrškom. Uvijek kada se odlučimo izaći iz svoje sigurne zone i otvoreno prodastrijeti svoje dvojbe pred drugima, gradimo malu zajednicu među polaznicima a time i cjelokupno društvo.

Zašto je čitanje uopće važno za čovjeka? Koju ulogu knjige imaju u današnjem društvu?

Knjige su neizostavan dio obrazovanja i zabave među svim generacijama. Bez obzira na to imaju li više filozofsku ili umjetničku vrijednost, svaka od njih sadrži čitav svijet, koji čeka da ga prepoznamo. Prepoznavanjem tih svjetova iznova otkrivamo jedan mali dio sebe. Čitanje izgrađuje emocionalnu inteligenciju, proširuje vidike, nadopunjuje vokabular, otvara vrata komunikaciji o širem spektru tema, potiče kreativnost…  ostavlja iznova mogućnost neiscrpnog proučavanja svega što nas okružuje.

Danas je čitanje dostupnije nego ikada – jednim klikom dostupno je pregršt informacija u samo jednom članku. Koja je, po tebi, razlika između sveprisutnih članaka i knjige?

Članci bombastičnim naslovom privlače pažnju čitatelja čiju potrebu za znanjem sam tekst najčešće ne ispunjava. Knjiga, nasuprot tome, iziskuje usredotočenost i ulaganje vremena , no samim time više pruža. Članci nam pružaju brza rješenja na koja smo navikli, no za dublje ljudske dvojbe i vječna lutanja pojedinca knjiga je upravo suputnik koji nam treba.

Kako knjiga napisana, na primjer, u prošlom stoljeću može biti aktualna danas?

Iako se kao svjedoci brzog tehnološkog napretka, teško se možemo zamisliti u koži nekog tko je živio u prošlom stoljeću, no teme koje propitkuju sam smisao čovjekovog postojanja i njegov odnos prema drugim ljudima uvijek su u središtu čovjekovog života bez obzira na stoljeće. Nasljeđe znanja prijašnjih generacija treba biti podloga za dalji rast cjelokupnog društva.

Što želiš poručiti onima koji kažu da nemaju vremena za čitanje knjiga?

Za čitanje nije potrebno sat vremena u komadu. Čitajte u tramvaju, dok čekate na šalteru ili u referadi. Drugim riječima, uvijek možete pronaći vrijeme za čitanje ako to želite. Knjiga je uvijek vjerni suputnik, pa makar i u stankama za ručak. Ulaganje u knjigu sigurna je investicija.