WYA Croatia receives funding for the project “In Collaboration Against Apathy”

Svjetski savez mladih Hrvatska dobio sredstva za projekt “Suradnjom protiv apatije”

“In Collaboration Against Apathy” is the project of the World Youth Alliance Croatia whose aim is to introduce young people in Croatia to their rights, documents, and institutions relevant to the status of young people in the country. The emphasis is on the “National Youth Program” as the most important strategic document of the Republic of Croatia on the basis of which policies and measures directly related to the youth should be created.

The main goals of the project are to motivate young people to engage in political and social processes, to connect young people from different parts of Croatia, and to empower young people through education in order to truly become a moving power in society in which they live.

The World Youth Alliance Croatia supports most of its projects and activities on the basis of funds received from public grants.

Erasmus + is the greatest programme of the European Union from 2014 to 2020, focusing on education, training, youth and sports.

The programme aims at strengthening knowledge, skills, and employability of European citizens as well as improving education, training, youth work, and sports.

The structure of the Erasmus + program itself is following:

  • Key Action 1- Mobility for Learning for Individuals
  • Key Action 2- Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practice
  • Key Action 3 – Support for policy reform
  • Program Jean Monnet
  • Sport

The application and the project proposals are submitted in February, April and October.

More than a year ago there was a debate among WYA Croatia members on how to increase the motivation of young people to actively engage in democratic and social processes in Croatia.

The debate was motivated by the fact that young people are migrating to other countries in large numbers, discontent with their political and social circumstances . Young people are discouraged and unmotivated to seek solutions to the current situation. Having noted the problem, WYA Croatia, in accordance with the principle of proactivity, thought about how to positively influence the perceived problem. Thus, the decision to ​​implement a project called “In Collaboration Against Apathy”.

The project “In Collaboration Against Apathy” was first submitted as a project in a contest within the Erasmus +, Key action 3 program in February 2016. Unfortunately, the project did not receive any financial support. The lack of financial support did not discourage WYA Croatia from developing the project idea further. The project was modified for a second time in October 2016 and still did not receive any financial support.

Eventually through the help of the Croatian Employment Service, WYA Croatia succeeded in employing one of their active members as a project leader. The Croatian Employment Service helps in the enhancement of youth employment and taking advantage of this, WYA Croatia was able to continue working on the project, elaborating the project’s core idea in accordance to the application requirements of the Erasmus + program.

At the beginning of January 2017, WYA Croatia organized a brainstorming meeting where all members were invited and everyone had the opportunity to contribute their ideas. WYA Croatia then proceeded to thoroughly plan the project implementation, subsequently searching for the appropriate partners and associates across the whole Republic of Croatia. Finally, members of WYA Croatia’s financial team developed the previous version of the project taking into account the contributions of all members and launched the finalized project. All this showed that a project would eventually yield results when there is good organization and teamwork.

The project was successfully registered in April 2017 and received funding from the Erasmus + program. The funds received will enable the implementation of the project which is of great importance for young people in Croatia.

WYA Croatia looks forward to the challenges ahead and is delighted and grateful for the experiences and knowledge gained over the past year.

„Suradnjom protiv apatije“ projekt je Svjetskog saveza mladih Hrvatska čiji je cilj upoznati mlade u Hrvatskoj s njihovim pravima te dokumentima i tijelima relevantnima za status mladih u našoj zemlji. Naglasak je na „Nacionalnom programu za mlade“ kao najvažnijem strateškom dokumentu RH na temelju kojeg bi se trebale kreirati politike i mjere izravno povezane s mladima.

Cilj projekta je prvenstveno motivirati mlade da se uključe u političke i društvene procese, povezivanje mladih iz različitih dijelova RH te osnaživanje mladih kroz edukaciju kako bi uistinu mogli postati pokretači promjena u društvu u kojem žive.

Svjetski savez mladih Hrvatska većinu svojih projekata i aktivnosti financira na temelju sredstava dobivenih na projektnim natječajima. Jedan od takvih izvora financiranja je i Erasmus+.

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Njime su obuhvaćeni svi europski i međunarodni programi i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Program je usmjeren jačanju znanja, vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unapređivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

Struktura samog programa Erasmus+ je sljedeća:

Ključna aktivnost 1- Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Ključna aktivnost 2- Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika

Program Jean Monnet

Sport

Natječaj se objavljuje i projektni prijedlozi prijavljuju u veljači, travnju i listopadu.

Prije više od godinu dana unutar SSMH-a došlo je do rasprava glede pitanja kako motivirati mlade ljude da se aktivno uključe u demokratske i društvene procese u Hrvatskoj.

Rasprava je bila potaknuta činjenicom da mladi iz Hrvatske u velikom broju iseljavaju u inozemstvo nezadovoljni političkom i društvenom situacijom. Mladi su obeshrabreni i nemotivirani tražiti rješenja za trenutnu situaciju. Uočivši problem u našem društvu, u skladu s načelom proaktivnosti razmišljali smo koji je način da utječemo pozitivno na uočeni problem. Tako je jedan naš član došao na ideju provođenja projekta pod nazivom Suprotiva – Suradnjom protiv apatije.

Projekt „Suradnjom protiv apatije“ prvi puta prijavljen je na projektni natječaj unutar programa Erasmus+ Ključna aktivnost 3 u veljači 2016. godine. Nažalost projekt nije tada ostvario financijsku potporu. Nedobivanje financijske potpore nije nas obeshrabrilo da i dalje razvijamo projektnu ideju. Projekt je izmijenjen i drugi put prijavljen u listopadu 2016.  godine te opet nije ostvario financijsku potporu. U međuvremenu Udruga je uspjela zaposliti osobu kao voditelja projekta „Suradnjom protiv apatije“ preko mjera za poticanje zapošljavanja u civilnom društvu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U tom trenutku imali smo situaciju da imamo zaposlenu osobu na projektu za koji nismo bili sigurni hoćemo li moći provesti s obzirom na činjenicu da se radilo o velikom projektu koji je zahtijevao financijsku održivost. Ono što nam je preostalo je bilo skupiti sve ljudske resurse unutar Udruge i projektnu ideju razraditi i raspisati detaljno i u skladu sa zahtjevima koje je natječaj pred nas stavio kako bi šanse za nedobivanje financiranja sveli na minimum.

Početkom siječnja 2017. godine organizirali smo veliki brainstorming sastanak na koji su bili pozvani svi članovi Udruge, kako bi svatko imao priliku dati svoj doprinos. Nakon tog sastanka smo sve ideje detaljno razradili, nakon čega smo pristupili traženju adekvatnih partnera i suradnika s kojima ćemo provoditi projekt na teritoriju cijele Hrvatske. Finalnu fazu raspisivanja projekta provodili su naši članovi iz Projektno financijskog tima koji su spojili prijašnju verziju projekta s novim idejama dobivenim na temelju doprinosa svih članova.

Pokazalo se da s organiziranošću, timskim radom u kojem svaki pojedinac daje svoj doprinos i dugoročnim razvijanjem projektne ideje rezultat neće izostati.

Projekt je uspješno prijavljen te je u travnju 2017. godine ostvario financiranje iz programa Erasmus+. Dobivena novčana sredstva omogućit će provođenje projekta iznimno važnog za mlade u Hrvatskoj.

Radujemo se izazovima koji su pred nama, ali smo osobito sretni zbog stečenog iskustva i znanja u posljednjih godinu dana.