WYA Europe hosts Emerging Leaders Conference

EnglishAlbanianGerman

November 2-6, 2020 – World Youth Alliance Europe hosted its annual Emerging leaders Conference with the theme “Women’s Health and Rights”. The 9th edition of the conference was coordinated by the staff and interns of WYA Europe in collaboration with a number of speakers with relevant expertise. The conference this year was sponsored by the European Youth Foundation, a fund established by the Council of Europe and FEMPO.

This was the first year that the ELC was held exclusively online. 52 young participants from 13 different countries took part in the conference in order to learn, inform themselves and raise awareness on women’s health and rights. Taking part in various parts of the project activity, they were able to get new ideas and practical tools for promoting women’s health and rights. The programme of the conference contained a variety of activities including icebreakers, discussions and debates in smaller breakout rooms, Kahoot games, lectures by experts, case study exchanges, an intercultural quiz night and much more.

One of the featured speakers was MEP Tomislav Sokol who held an interactive presentation on the Right to Health. He talked about the legal aspects of the topic and practical implementation, especially through international cooperation facilitated by international organisations such as the Council of Europe and the European Union.

Ivana Grahovac, a young doctor and president of WYA Croatia who with many years of experience in working with youth, bioethics, advocacy and programs for reproductive health was able to give an interactive presentation on women’s health and informed choice. These speakers gave our participants a great insight and helped them get a deeper understanding of the subject and gain a broader vision of not only women’s health but also human rights and the right to health.

The participants gained knowledge on how to empower women to understand the reproductive system better with science research-based programmes where the Regional Director of WYA Europe, Elisabeth Gudenus, presented the Fertility, Education and Medical Management (FEMM) program. This presentation offered to the participants the chance to learn about the program that teaches women to understand their bodies and how to recognize hormonal and other vital signs of health.

Mislav Barišić, the Director of Advocacy of WYA Europe also gave a presentation on how youth can advocate for their needs, which was followed by exchange of experiences: through group work the participants gave presentations. The Polish participants talked about their experience in  advocacy for human rights through a series of webinars. Participants from Germany talked about their experience organising an Erasmus+ event Empowering Youth on health, informed and respective dialogue amongst experts who do not share the same perspectives/values. Lastly, the Austrian participants talked about advocacy at the EU level at the European Parliament.

Thanks to the sponsorship of The Council of Europe the participants also gained knowledge on the relevant COE documents concerning youth, such as the Youth Sector Strategy 2030, Recommendation on young people’s access to rights, the European Convention on Human Rights and the European Social Charter. They were able to take part in group discussions and gain theoretical knowledge on the concepts of democracy, equality, citizenship, civil rights, knowledge of European integration and COE bodies and their functioning. Participants additionally gained information on how youth in Council of Europe countries can reach information on health issues, which was done through a case study exchange: participants analysed, discussed and detected problems that the youth are facing and suggested the solutions for easier access to accurate information.

Finally, on the last day of the project activity the participants were assigned into groups that worked on one of the two output documents of the project, the Manual and Strategy which they then presented. These two documents are resources to help the participants implement the ideas and plans made during the project on a national and international level. Now they are being distributed on a local level through dissemination activities.

The conference ended each day with a daily debrief which. Additionally, on the last day, a closing ceremony was held.

2-6 nëntor 2020 – Aleanca Botërore e Rinisë Evropiane organizoi Konferencën e saj vjetore të Liderëve në Zhvillim me temën “Shëndeti dhe të Drejtat e Grave” Edicioni i 9-të i konferencës u koordinua nga stafi dhe praktikantët e WYA Europe në bashkëpunim me një numër folësish me ekspertizë përkatëse. Konferenca këtë vit u sponsorizua nga Fondacioni Evropian i Rinisë, një fond i themeluar nga Këshilli i Evropës dhe FEMPO.

Ky ishte viti i parë që ELC u mbajt ekskluzivisht online. 52 pjesëmarrës të rinj nga 13 vende të ndryshme morën pjesë në konferencë në mënyrë që të mësonin, informonin veten dhe për të rritur ndërgjegjësimin mbi shëndetin dhe të drejtat e grave. Duke marrë pjesë në gjatë aktiviteteve të ndryshme të projektit, ata ishin në gjendje të merrnin ide të reja dhe mjete praktike për promovimin e shëndetit dhe të drejtave të grave. Programi i konferencës përmbante një larmi aktivitetesh përfshirë “icebreakers”, diskutime dhe debate në dhoma më të vogla, lojëra me Kahoot, leksione nga ekspertë, shkëmbime të rasteve të studimeve, një natë kuize ndërkulturore dhe shumë më tepër.

Një nga folësit e pranishëm ishte eurodeputeti Tomislav Sokol i cili mbajti një prezantim interaktiv mbi të Drejtën e Shëndetit. Ai foli për aspektet ligjore të temës dhe zbatimin praktik, veçanërisht përmes bashkëpunimit ndërkombëtar të lehtësuar nga organizata ndërkombëtare si Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian.

Ivana Grahovac, një doktoreshë e re dhe presidente e WYA Kroaci, me përvojë shumë vjeçare në punën me të rinjtë, bioetikën, avokimin dhe programet për shëndetin riprodhues ishte në gjendje të jepte një prezantim interaktiv mbi shëndetin e grave. Këta folës u dhanë pjesëmarrësve tanë një pasqyrë të shkëlqyeshme dhe i ndihmuan ata të kuptojnë më thellë temën dhe të fitojnë një vizion më të gjerë jo vetëm të shëndetit të grave, por edhe të të drejtave të njeriut dhe të drejtës së shëndetit.

Pjesëmarrësit morën njohuri se si t’i fuqizojnë gratë për të kuptuar më mirë sistemin riprodhues me programe të bazuara në kërkime shkencore, ku Drejtorja Rajonale e WYA Evropë, Elisabeth Gudenus, prezantoi programin e Fertilitetit, Edukimit dhe Menaxhimit Mjekësor (FEMM). Ky prezantim u ofroi pjesëmarrësve mundësinë për të mësuar rreth programit që i mëson gratë të kuptojnë trupat e tyre dhe si të njohin shenjat hormonale dhe shenja të tjera jetësore të shëndetit.

Mislav Barišić, Drejtori i Juridiksionit të WYA Europe gjithashtu dha një prezantim se si të rinjtë mund të avokojnë për nevojat e tyre, i cili u pasua nga shkëmbim përvojash: përmes punës në grupe pjesëmarrësit dhanë prezantime. Pjesëmarrësit polakë folën për përvojën e tyre në avokimin për të drejtat e njeriut përmes një serie webinarësh. Pjesëmarrësit nga Gjermania folën për përvojën e tyre në organizimin e një ngjarje Erasmus +, Fuqizimi i Rinisë në shëndet, dialog i informuar dhe përkatës midis ekspertëve që nuk ndajnë të njëjtat perspektiva / vlera. Së fundmi, pjesëmarrësit austriakë folën për avokim në nivelin e BE-së në Parlamentin Evropian.

Falë sponsorizimit të Këshillit të Evropës, pjesëmarrësit gjithashtu fituan njohuri mbi dokumentet përkatëse të COE në lidhje me të rinjtë, siç janë Strategjia e Sektorit të Rinisë 2030, Rekomandimi për qasjen e të rinjve në të drejta, Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Karta Sociale Evropiane. Ata ishin në gjendje të merrnin pjesë në diskutime në grupe dhe të fitonin njohuri teorike mbi konceptet e demokracisë, barazisë, shtetësisë, të drejtave civile, njohurive të integrimit evropian dhe organeve të COE dhe funksionimin e tyre. Pjesëmarrësit gjithashtu morën informacion se si të rinjtë në vendet e Këshillit të Evropës mund të arrijnë informacione mbi çështjet shëndetësore, gjë që u bë përmes një shkëmbimi studimi të rastit: pjesëmarrësit analizuan, diskutuan dhe zbuluan problemet me të cilat përballen të rinjtë dhe sugjeruan zgjidhjet për një qasje më të lehtë te informacioni i saktë.

Në përfundim, ditën e fundit të aktivitetit të projektit pjesëmarrësit u caktuan në grupe ku punuan në njërin nga dy dokumentet përfundimtar të projektit, Manualin dhe Strategjinë të cilat ata më pas i prezantuan. Këto dy dokumente janë burime për të ndihmuar pjesëmarrësit të zbatojnë idetë dhe planet e bëra gjatë projektit në një nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Tani ato po shpërndahen në një nivel lokal përmes aktiviteteve të shpërndarjes.

Konferenca përfundonte çdo ditë me një përmbledhje ditore. Për më tepër, ditën e fundit, u mbajt një ceremoni përmbyllëse.

2. bis 6. November 2020 – Die Weltjugendallianz Europa (WYA Europa) veranstaltete ihre jährliche Konferenz, die Emerging Leaders Conference (ELC) dieses Jahr mit dem Thema „Gesundheit und Rechte der Frauen“.

Nun schon zum neunten mal wurde die ELC auch dieses Jahr wieder von den Mitarbeitern und Praktikanten der WYA Europe koordiniert, mit der Unterstützung einer Reihe von Rednern mit einschlägigen Fachwissen. Die Konferenz wurde von der Europäischen Jugendstiftung gesponsert, einem vom Europarat und der FEMPO eingerichteten Fonds.

Dies war das erste Jahr, in dem die ELC ausschließlich online stattfand. 52 junge TeilnehmerInnen aus 13 verschiedenen Ländern nahmen an der Konferenz teil, um zu lernen, sich zu informieren und das Thema der Weibliche Gesundheit und Frauenrechte Rechte in den Mittelpunkt zu stellen. Das Programm der Konferenz umfasste eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter Eisbrecher, Diskussionen und Debatten in kleineren Breakout-Räumen, Kahoot-Spiele, Vorträge von Experten, Austausch von Fallstudien, eine interkulturelle Quiznacht und vieles mehr.

Einer der vorgestellten Redner war der Europaabgeordnete Tomislav Sokol, der eine interaktive Präsentation über das Thema Recht auf Gesundheit hielt. Er sprach über die rechtlichen Aspekte und die praktische Umsetzung, insbesondere durch internationale Zusammenarbeit, die von internationalen Organisationen wie dem Europarat und der Europäischen Union unterstützt wird.

Ivana Grahovac, eine junge Ärztin und Präsidentin von WYA Croatia, die durch ihre langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen, Bioethik, Interessenvertretung und Programmen für reproduktive Gesundheit, leitete eine interaktive Präsentation über die Gesundheit von Frauen und das Brennpunktthema fundierte Entscheidungen (“Informed Decision Making”). Diese Redner gaben unseren TeilnehmerInnen einen großartigen Einblick und halfen ihnen, ein tieferes Verständnis über das Themas zu bekommen.

Die Regionaldirektorin von WYA Europe, Elisabeth Gudenus, das Programm FEMM(Fruchtbarkeit, Bildung und medizinisches Management) vorstellte. Diese Präsentation bot den TeilnehmerInnen die Möglichkeit, etwas über das Programm zu lernen, das Frauen lehrt, ihren Körper zu verstehen und hormonelle und andere lebenswichtige Zeichen der Gesundheit zu erkennen.

Mislav Barišić, der Advocacy-Direktor von WYA Europe, hielt auch einen Vortrag darüber, wie Jugendliche für ihre Werte eintreten können, woraufhin ein Erfahrungsaustausch folgte: Durch Gruppenarbeit gaben die TeilnehmerInnen Präsentationen. Die polnischen TeilnehmerInnen sprachen in einer Reihe von Webinaren über ihre Erfahrungen in der Anwaltschaft für Menschenrechte. TeilnehmerInnen aus Deutschland sprachen über ihre Erfahrungen bei der Organisation einer Erasmus + -Veranstaltung Empowering Youth on Health, informierten und entsprechenden Dialog zwischen Experten, die nicht dieselben Perspektiven / Werte teilen. Zuletzt sprachen die österreichischen TeilnehmerInnen im Europäischen Parlament über Anwaltschaft auf EU-Ebene.

Dank des Sponsorings des Europarates erhielten die Teilnehmer auch Kenntnisse über die einschlägigen COE-Dokumente zum Thema Jugend, wie die Jugend Sektorstrategie 2030, die Empfehlung zum Zugang junger Menschen zu Rechten, die Europäische Menschenrechtskonvention und die Europäische Sozialcharta. Sie hatten die Möglichkeit an Gruppendiskussionen teilnehmen und theoretisches Wissen über die Konzepte von Demokratie, Gleichheit, Staatsbürgerschaft, Bürgerrechten, Kenntnis der europäischen Integrations- und COE-Gremien und deren Funktionsweise zu besprechen. Die TeilnehmerInnen erhielten außerdem Informationen darüber, wie Jugendliche in Ländern des Europarates Informationen zu Gesundheitsfragen erhalten können. Dies wurde durch einen Fallstudienaustausch erreicht: Die TeilnehmerInnen analysierten, diskutierten und entdeckten Probleme, mit denen die Jugendlichen konfrontiert sind, und schlugen Lösungen für einen leichteren Zugang zu genauen Informationen vor.

Am letzten Tag der Projektaktivität wurden die TeilnehmerInnen schließlich in Gruppen eingeteilt, die an einem der beiden Ausgabedokumente des Projekts arbeiteten, dem Handbuch und der Strategie. Diese beiden Dokumente sind Ressourcen, die den TeilnehmerInnenn helfen sollen, die während des Projekts gemachten Ideen und Pläne auf nationaler und internationaler Ebene umzusetzen. Jetzt werden sie durch Verbreitung Aktivitäten auf lokaler Ebene verteilt.

Die Konferenz endete jeden Tag mit einer täglichen Nachbesprechung. Zusätzlich fand am letzten Tag eine Abschlussfeier statt.