WYA Poland Hosts Intro Session at University Ignatianum in Krakow

WYA Poland? Dlaczego nie!

Beata Wylaz presenting WYA in Ignatianum, Krakow

On Wednesday, October 17, 2017, WYA Poland visited University Ignatianum in Cracow as part of the Nationwide Career Week. Thanks to the invitation, WYA Poland was given the opportunity to meet with the students and present to them our organization.

At the meeting, Beata Wylaz, WYA Poland Chapter leader, presented the history, mission, and the work of World Youth Alliance. Moreover, she explained in detail the activities related to the promotion of human dignity through advocacy, culture and education. Beata also gave out the WYA Charter and, thanks to that, we were able to find people who shared our values ​​and wanted to be defenders of human dignity.

By the end of the meeting, she presented the benefits of WYA Poland and suggested upcoming activities. She also invited them to collaborate and to participate in the CTP (Certified Training Program). Thanks to the cooperation of the University Ignatianum in Cracow, the training will take place in the school grounds as soon as a sufficient number of participants have been gathered. We are excited for the CTP to start since many students have shown interest and asked for details of the training.

At the event, Beata invited all of the participants to apply for the internship in WYA Europe and to attend one of the upcoming events organized by the Europe office, specifically the Emerging Leaders Conference, which will take place in Brussels from the 26th to the 29th of November, 2017.

We believe that the active attitude of the WYA Poland Chapter will have positive results, and its commitment will contribute to building solidarity among young Polish people who have the potential and willingness to act through the culture of life promoted by WYA.

17 października 2017 roku WYA Poland odwiedziła Akademię Ignatianum w Krakowie w ramach organizowanego tam Ogólnopolskiego Tygodnia Karier. Dzięki zaproszeniu, WYA Poland miała okazję spotkać się ze studentami i przedstawić im naszą organizację.

Podczas spotkania Beata Wylaź, lider WYA Poland przedstawiła historię, misję oraz obszary działania Światowego Sojuszu Młodzieży. Co więcej, szczegółowo omówiła aktywności związane z promowaniem godności człowieka poprzez orzecznictwo, kulturę i edukację. W trakcie spotkaniu, Beata rozdała Kartę WYA, dzięki czemu dotarliśmy do kolejnych osób, które popierają nasze wartości i pragną zostać obrońcami godności człowieka.

Na końcu zaprezentowała korzyści funkcjonowania WYA Poland oraz zaprosiła do wspólnego działania i uczestnictwa w CTP (Certified Training Program). Dzięki współpracy z Akademią Ignatianum w Krakowie szkolenie odbywać się będzie w murach uczelni tak szybko jak tylko zostanie zebrana odpowiednia liczba uczestników.

Liczymy na to, że CTP rozpocznie się w najbliższym czasie, ponieważ wielu studentów wykazało zainteresowanie i pytało o szczegóły szkolenia.

Korzystając z okazji Beata zaprosiła wszystkich zebranych do aplikowania o staż w brukselskim biurze WYA Europe oraz do uczestnictwa w jednym ze zbliżających się eventów organizowanych przez WYA Europe, mianowicie Konferencji Wschodzących Liderów, która odbędzie się 26-29 listpoada w Brukseli.

Wierzymy, że aktywna postawa polskiego oddziału World Youth Alliance będzie odnosiła pozytywne skutki i swoim zaangażowaniem zaowocuje w budowę solidarnego społeczeństwa wśród młodych Polaków, którzy posiadają potencjał i chęć do działania poprzez kulturę życia promowaną przez WYA.